ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

คำชี้แจง
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับดีหรือดีเด่น ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบกับฐานจำนวนนักเรียนทั้งหมด นำมาคิดสัดส่วนร้อยละที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีการศึกษา 2562 รอบการตรวจที่ 1

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รอบการตรวจที่

สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สพป.ราชบุรี เขต 1 27,583 3,218 11.67 24,365 88.33 3,210 11.64
สพป.ราชบุรี เขต 2 3,300 0 0.00 3,300 100.00 2,495 75.61
สพม.เขต 8 9,017 400 4.44 8,617 95.56 582 6.45
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 40,590 0 0.00 40,590 100.00 29,165 71.85
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 21,779 0 0.00 21,779 100.00 17,947 82.41
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 306 0 0.00 306 100.00 271 88.56
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 8,876 395 4.45 8,481 95.55 2,553 28.76
รวม 111,451 4,013 3.60 107,438 96.40 56,223 50.45