ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

คำชี้แจง
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับดีหรือดีเด่น ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบกับฐานจำนวนนักเรียนทั้งหมด นำมาคิดสัดส่วนร้อยละที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีการศึกษา 2562 รอบการตรวจที่ 1

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รอบการตรวจที่

สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3,413 0 0.00 3,090 90.54 3,104 90.95 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
2. นักเรียนผ่านระดับดีหรือดีเด่นมากกว่านักเรียนที่ผ่าน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 12,802 0 0.00 11,188 87.39 0 0.00 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 18,370 152 0.83 3,327 18.11 14,891 81.06 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
2. นักเรียนผ่านระดับดีหรือดีเด่นมากกว่านักเรียนที่ผ่าน
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 16,908 460 2.72 16,448 97.28 16,538 97.81 1. นักเรียนผ่านระดับดีหรือดีเด่นมากกว่านักเรียนที่ผ่าน
สพม.เขต 8 8,494 73 0.86 246 2.90 8,175 96.24 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
2. นักเรียนผ่านระดับดีหรือดีเด่นมากกว่านักเรียนที่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 59,987 685 1.14 34,299 57.18 42,708 71.20