ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

คำชี้แจง
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับดีหรือดีเด่น ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบกับฐานจำนวนนักเรียนทั้งหมด นำมาคิดสัดส่วนร้อยละที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีการศึกษา 2562 รอบการตรวจที่ 1

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รอบการตรวจที่

สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 16,667 0 0.00 16,667 100.00 14,126 84.75
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 16,861 0 0.00 16,861 100.00 12,822 76.05
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 15,223 599 3.93 14,624 96.07 11,613 76.29
สพม.เขต 9 33,372 224 0.67 33,148 99.33 28,800 86.30
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 11,471 0 0.00 11,471 100.00 9,856 85.92
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2,953 449 15.20 2,504 84.80 970 32.85
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6,351 0 0.00 6,351 100.00 560 8.82
รวม 102,898 1,272 1.24 101,626 98.76 78,747 76.53