ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

คำชี้แจง
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับดีหรือดีเด่น ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบกับฐานจำนวนนักเรียนทั้งหมด นำมาคิดสัดส่วนร้อยละที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีการศึกษา 2562 รอบการตรวจที่ 1

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 9 รอบการตรวจที่


Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy016.php on line 138
สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
จันทบุรี 66,309 2,071 3.12 64,238 96.88 38,372 57.87
ตราด 28,049 670 2.39 24,113 85.97 15,582 55.55 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ปราจีนบุรี 35,789 678 1.89 33,857 94.60 2,408 6.73 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
นครนายก 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 108,339 327 0.30 53,913 49.76 39,781 36.72 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
รวม 238,486 3,746 1.57 176,121 73.85 96,143 40.31

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy016.php on line 266
สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 140,639 1,711 1.22 114,492 81.41 59,272 42.14 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 51,021 514 1.01 35,828 70.22 25,686 50.34 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานการศึกษาเอกชน 13,503 0 0.00 8,618 63.82 5,502 40.75 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8,909 462 5.19 8,146 91.44 912 10.24 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 120 0 0.00 120 100.00 120 100.00
กศน. 24,294 1,059 4.36 8,917 36.70 4,651 19.14 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
รวม 238,486 3,746 1.57 176,121 73.85 96,143 40.31