ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คำชี้แจง
1. สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
2. ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบการตรวจที่

สังกัด
ระดับ
สถานศึกษาทั้งหมด
(จำแนกตามระดับการศึกษา)
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมวัย
(แห่ง)
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (แห่ง)
อาชีวศึกษา
(แห่ง)
อุดมศึกษา
(แห่ง)
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 11 11 100.00
สพม.เขต 12 98 98 100.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 104 109 104 100.00 109 100.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189 192 189 100.00 192 100.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 222 240 222 100.00 240 100.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 127 133 127 100.00 132 99.25
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 128 82 128 100.00 82 100.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 5 0 0.00 1 100.00 5 100.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 23 23 23 100.00 23 100.00
รวม 770 878 11 28 770 100.00 877 99.89 11 100.00 28 100.00