ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คำชี้แจง
1. สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
2. ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รอบการตรวจที่

สังกัด
ระดับ
สถานศึกษาทั้งหมด
(จำแนกตามระดับการศึกษา)
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมวัย
(แห่ง)
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (แห่ง)
อาชีวศึกษา
(แห่ง)
อุดมศึกษา
(แห่ง)
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0.00
สพม.เขต 16 53 53 100.00
สพป.สงขลา เขต 1 131 140 0 0.00 0 0.00
สพป.สงขลา เขต 2 125 127 0 0.00 0 0.00
สพป.สงขลา เขต 3 191 194 191 100.00 194 100.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 122 157 122 100.00 157 100.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 7 1 100.00 1 100.00 7 100.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 16 0 16 100.00 0 0.00
รวม 570 688 0 7 314 55.09 421 61.19 0 0.00 7 100.00