ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 12 รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา
คำชี้แจง
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครูบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนตามประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนของครูเชื่อมโยงวิทยฐานะ
2. ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิม

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 18
กราฟแสดงร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 128

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 166

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 348

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 378

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 379

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 380

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 381

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 378

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 379

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 380

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 381

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 440
หน่วยงาน สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำนวนผู้เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษา
ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง(%) ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง(%)
ขอนแก่น 39 39 0.00 0 0 0.00
มหาสารคาม 10 10 0.00 346 0 -100.00
ร้อยเอ็ด
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 386
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 387
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 390

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 390
0.00

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 404
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 405
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 409

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 409
0.00
กาฬสินธุ์
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 386
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 387
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 390

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 390
0.00

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 404
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 405
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 409

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 409
0.00
รวม 49 49 0.00 346 0 -100.00

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 582
กราฟแสดงร้อยละร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา

Notice: Undefined variable: percentuniverG2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 652

Notice: Undefined variable: percentstdG2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 653
หน่วยงาน สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำนวนผู้เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษา
ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง(%) ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง(%)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 36 36 0.00 346 0 -100.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 13 13 0.00 0 0 0.00
รวม 49 49 0.00 346 0 -100.00