ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

`

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 6 รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละจำนวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
คำชี้แจง
ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีการสร้างทักษะของผู้ประกอบการในสถานศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา โดยจำแนกข้อมูลเป็นจำนวนสถานศึกษา และจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 12

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 71
กราฟแสดงร้อยละจำนวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

Notice: Undefined variable: total_sas_total in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 296

Notice: Undefined variable: total_sas_skill in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 297

Notice: Undefined variable: total_sas_student_total in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 299

Notice: Undefined variable: total_sas_student_skill in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 296

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 297

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 299

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 303

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 304

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 296

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 297

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 299

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 303

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 304

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 296

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 297

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 299

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 303

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 304

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 296

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 297

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 299

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 303

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 304
สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวนสถานศึกษา จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
ทั้งหมด ที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด ที่ได้รับการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(คน) คิดเป็นร้อยละ
กระบี่ 57 57 100.00 730 595 81.51
พังงา 4 4 100.00 2,637 1,557 59.04
ภูเก็ต
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 314
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 315
0
0.00
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 317
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 318
0
0.00
ระนอง
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 314
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 315
0
0.00
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 317
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 318
0
0.00
สตูล
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 314
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 315
0
0.00
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 317
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 318
0
0.00
ตรัง
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 314
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 315
0
0.00
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 317
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 318
0
0.00
รวม 61 61 100.00 3,367 2,152 63.91
กราฟแสดงร้อยละร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 400

Notice: Undefined variable: PercentDev in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 423

Notice: Undefined variable: percentuniverG2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 425

Notice: Undefined variable: percentstdG2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 426

Notice: Undefined variable: area_type_name in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 427

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 427

Notice: Undefined variable: PercentDev in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 423

Notice: Undefined variable: area_type_name in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 427

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 427

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 529
สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวนสถานศึกษา จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
ทั้งหมด ที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด ที่ได้รับการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(คน) คิดเป็นร้อยละ
รัฐบาล 11 11 100.00 3,367 2,152 63.91
เอกชน 50 50 100.00 0 0 0.00
รวม 61 61 100.00 3,367 2,152 63.91