ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
คำชี้แจง
ติดตามและรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2561 และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีงานทำและมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานศึกษาประกอบการ
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34
กราฟแสดงร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน

Notice: Undefined variable: total_sas_g1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 386

Notice: Undefined variable: total_sas_g2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 387

Notice: Undefined variable: total_sas_g1_p in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 388

Notice: Undefined variable: total_sas_g2_p in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 389

Notice: Undefined variable: total_sas_total in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 390

Notice: Undefined variable: total_sas_work_g1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 391

Notice: Undefined variable: total_sas_work_g2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 392

Notice: Undefined variable: total_sas_work_g1_k in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 393

Notice: Undefined variable: total_sas_work_g2_k in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 394
สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีงานทำ (คน) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีงานทำมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ(คน)
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่อยู่ในหลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (คน) ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (คน) รวม
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.
(คน) คิดเป็นร้อยละ (คน) คิดเป็นร้อยละ
รัฐบาล 499 769 288 319 1875 1,026 1,042 512 49.90 779 74.76
เอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 nan 0 nan
รวม 499 769 288 319 1,875 1,026 1,042 512 49.90 779 74.76