ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 14 รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
คำชี้แจง
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครูบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนตามประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนของครูเชื่อมโยงวิทยฐานะ
2. ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิม

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 2

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 4
กราฟแสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนา 0
0%
ครูที่ผ่านการพัฒนาใช้ในการเรียนการสอน 0
0%

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 182

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 193

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 199

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 200

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 201

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 193

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 199

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 200

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 201

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 193

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 199

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 200

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 201

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 193

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 199

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 200

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 201

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 218
หน่วยงาน จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร
(คน)
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน
(คน)
คิดเป็นร้อยละ
ศรีสะเกษ
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 207
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 208
0
0.00
อุบลราชธานี
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 207
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 208
0
0.00
ยโสธร
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 207
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 208
0
0.00
อำนาจเจริญ
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 207
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 208
0
0.00
รวม 0 0 0.00

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 324
กราฟแสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 383
หน่วยงาน จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร
(คน)
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน
(คน)
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 0 0.00