ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 16 รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
คำชี้แจง
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และนำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการ สอนตามประเด็นการพัฒนารูปแบบใหม่ และ PLC
2. ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิม

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 2

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 4
กราฟแสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการ PLC 0
0%
ครูที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน 0
0%

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 167

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 178

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 184

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 185

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 186

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 178

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 184

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 185

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 186

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 178

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 184

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 185

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 186

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 178

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 184

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 185

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 186

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 203
หน่วยงาน จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
ตามกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
(คน)
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
และนำผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน
(คน)
คิดเป็นร้อยละ
แพร่
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 192
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 193
0
0.00
น่าน
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 192
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 193
0
0.00
พะเยา
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 192
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 193
0
0.00
เชียงราย
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 192
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 193
0
0.00
รวม 0 0 0.00

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 311
กราฟแสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 369
หน่วยงาน จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร
(คน)
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน
(คน)
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 0 0.00