ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
คำชี้แจง
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และนำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการ สอนตามประเด็นการพัฒนารูปแบบใหม่ และ PLC
2. ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิม
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 2
กราฟแสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการ PLC 0
0%
ครูที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน 0
0%

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 214

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 220

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 221

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 222

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 214

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 220

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 221

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 222

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 214

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 220

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 221

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 222

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 214

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 220

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 221

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 222

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 214

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 220

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 221

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 222
หน่วยงาน จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
ตามกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
(คน)
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
และนำผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน
(คน)
คิดเป็นร้อยละ
สพป.ราชบุรี เขต 1
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 228
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 229
0
0.00
สพป.ราชบุรี เขต 2
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 228
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 229
0
0.00
สพม.เขต 8
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 228
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 229
0
0.00
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 228
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 229
0
0.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 228
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy053.php on line 229
0
0.00
รวม 0 0 0.00