ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาของ สสวท.
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

สังกัด จำนวนครูผู้สอนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท.
STEM/STEAM/STREAM
ประถม(คน) ม.ต้น(คน) ม.ปลาย(คน) ปวช.(คน) ปวส.(คน) ประถม(คน) ร้อยละ ม.ต้น(คน) ร้อยละ ม.ปลาย(คน) ร้อยละ ปวช.(คน) ร้อยละ ปวส.(คน) ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 4,380 2,952 1,667 149 156 1,540 35.16 1,023 34.65 469 28.13 85 57.05 81 51.92
ศึกษาธิการภาค 2 3,590 1,763 1,138 77 69 1,841 51.28 883 50.09 491 43.15 12 15.58 5 7.25
ศึกษาธิการภาค 3 3,898 2,387 1,191 251 165 1,936 49.67 1,904 79.77 966 81.11 211 84.06 141 85.45
ศึกษาธิการภาค 4 2,428 685 335 51 50 1,058 43.57 491 71.68 206 61.49 17 33.33 15 30.00
ศึกษาธิการภาค 5 5,771 1,775 869 271 163 2,117 36.68 894 50.37 260 29.92 20 7.38 14 8.59
ศึกษาธิการภาค 6 2,067 1,352 767 48 41 520 25.16 251 18.57 154 20.08 21 43.75 18 43.90
ศึกษาธิการภาค 7 2,646 958 706 61 51 1,264 47.77 769 80.27 377 53.40 33 54.10 36 70.59
ศึกษาธิการภาค 8 4,021 4,752 1,305 54 45 1,355 33.70 1,785 37.56 576 44.14 10 18.52 8 17.78
ศึกษาธิการภาค 9 3,390 1,608 239 74 64 1,186 34.99 841 52.30 238 99.58 8 10.81 7 10.94
ศึกษาธิการภาค 10 4,962 2,657 1,568 56 53 1,863 37.55 951 35.79 629 40.11 24 42.86 24 45.28
ศึกษาธิการภาค 11 1,858 1,046 404 99 73 1,022 55.01 989 94.55 477 118.07 99 100.00 73 100.00
ศึกษาธิการภาค 12 3,543 1,691 885 163 91 2,260 63.79 1,286 76.05 565 63.84 2 1.23 2 2.20
ศึกษาธิการภาค 13 5,922 2,565 991 65 19 1,542 26.04 712 27.76 141 14.23 34 52.31 8 42.11
ศึกษาธิการภาค 14 2,058 1,393 822 54 28 1,532 74.44 1,051 75.45 383 46.59 11 20.37 4 14.29
ศึกษาธิการภาค 15 2,908 1,356 708 37 38 1,477 50.79 944 69.62 207 29.24 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 16 2,848 1,984 1,455 53 48 1,593 55.93 1,015 51.16 938 64.47 10 18.87 9 18.75
ศึกษาธิการภาค 17 2,028 2,013 1,468 93 72 1,474 72.68 1,241 61.65 769 52.38 25 26.88 17 23.61
ศึกษาธิการภาค 18 2,120 1,218 619 67 52 1,402 66.13 921 75.62 617 99.68 25 37.31 16 30.77
รวม 60,438 34,155 17,137 1,723 1,278 26,982 44.64 17,951 52.56 8,463 49.38 647 37.55 478 37.40
สังกัด จำนวนครูผู้สอนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท.
STEM/STEAM/STREAM
ประถม(คน) ม.ต้น(คน) ม.ปลาย(คน) ปวช.(คน) ปวส.(คน) ประถม(คน) ร้อยละ ม.ต้น(คน) ร้อยละ ม.ปลาย(คน) ร้อยละ ปวช.(คน) ร้อยละ ปวส.(คน) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 51,002 16,867 712 20,450 40.10 9,107 53.99 632 88.76
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 13,247 13,790 5,946 44.89 6,146 44.57
สำนักงานการศึกษาเอกชน 9,207 3,824 2,412 6,376 69.25 2,626 68.67 1,576 65.34
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1,723 1,278 647 37.55 478 37.40
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 229 217 223 156 68.12 272 125.35 109 48.88
รวม 60,438 34,155 17,137 1,723 1,278 26,982 44.64 17,951 52.56 8,463 49.38 647 37.55 478 37.40