ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning

คำชี้แจง
1. จัดเก็บจำนวนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และสถานศึกษามีการจัดทำนวัตกรรมการจัดเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง โดยนำมาเปรียบเทียบสัดส่วนกับสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

แผนภูมิ ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning

สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 0
0%
สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 0
0%
สังกัด จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด(แห่ง) สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
จำนวน(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จำนวน(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 1,750 1,740 99.43 1,461 83.49
ศึกษาธิการภาค 2 1,213 1,117 92.09 712 58.70
ศึกษาธิการภาค 3 1,457 1,436 98.56 1,286 88.26
ศึกษาธิการภาค 4 649 620 95.53 459 70.72
ศึกษาธิการภาค 5 2,340 1,766 75.47 1,382 59.06
ศึกษาธิการภาค 6 547 496 90.68 437 79.89
ศึกษาธิการภาค 7 1,272 809 63.60 273 21.46
ศึกษาธิการภาค 8 1,125 1,125 100.00 801 71.20
ศึกษาธิการภาค 9 1,139 1,109 97.37 699 61.37
ศึกษาธิการภาค 10 1,975 1,891 95.75 1,238 62.68
ศึกษาธิการภาค 11 834 834 100.00 585 70.14
ศึกษาธิการภาค 12 2,304 2,150 93.32 1,482 64.32
ศึกษาธิการภาค 13 2,379 2,284 96.01 1,910 80.29
ศึกษาธิการภาค 14 1,095 955 87.21 923 84.29
ศึกษาธิการภาค 15 1,163 1,019 87.62 622 53.48
ศึกษาธิการภาค 16 1,672 1,638 97.97 1,249 74.70
ศึกษาธิการภาค 17 1,472 1,451 98.57 590 40.08
ศึกษาธิการภาค 18 1,674 1,455 86.92 752 44.92
รวม 26,060 23,895 91.69 16,861 64.70
สังกัด จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด(แห่ง) สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
จำนวน(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จำนวน(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 20,208 18,559 91.84 12,737 63.03
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2,048 2,117 103.37 1,622 79.20
สำนักงานการศึกษาเอกชน 2,290 1,978 86.38 1,564 68.30
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 540 370 68.52 344 63.70
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 76 70 92.11 52 68.42
กศน. 898 801 89.20 542 60.36
รวม 26,060 23,895 91.69 16,861 64.70