ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

คำชี้แจง
1. จัดเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้น ป.1 - ม.6 ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์และมีผลการประเมินในวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ตามตารางเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ด้านล่าง)
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประสาน หน่วยรับตรวจในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลการสอบของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

จำนวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 – ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (คน) 0
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดี ขึ้นไป 0
0%
สังกัด จำนวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 – ม.6)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
(คน)
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล
ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดี ขึ้นไป
จำนวน (คน) ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 293,630 171,350 58.36
ศึกษาธิการภาค 2 500,363 300,386 60.03
ศึกษาธิการภาค 3 310,207 216,115 69.67
ศึกษาธิการภาค 4 136,745 105,940 77.47
ศึกษาธิการภาค 5 544,080 321,668 59.12
ศึกษาธิการภาค 6 126,616 65,545 51.77
ศึกษาธิการภาค 7 282,184 153,576 54.42
ศึกษาธิการภาค 8 397,102 262,588 66.13
ศึกษาธิการภาค 9 195,344 106,679 54.61
ศึกษาธิการภาค 10 289,426 174,245 60.20
ศึกษาธิการภาค 11 76,717 47,539 61.97
ศึกษาธิการภาค 12 258,298 167,109 64.70
ศึกษาธิการภาค 13 418,425 228,340 54.57
ศึกษาธิการภาค 14 224,512 107,140 47.72
ศึกษาธิการภาค 15 243,868 137,563 56.41
ศึกษาธิการภาค 16 312,982 188,767 60.31
ศึกษาธิการภาค 17 237,658 143,340 60.31
ศึกษาธิการภาค 18 247,788 152,665 61.61
รวม 5,095,945 3,050,555 59.86

Notice: Undefined variable: labelChart in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy014.php on line 267

Notice: Undefined variable: dataChart2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy014.php on line 271

Notice: Undefined variable: dataChart3 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy014.php on line 272
สังกัด จำนวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 – ม.6)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
(คน)
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล
ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดี ขึ้นไป
จำนวน (คน) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2,391,245 1,358,891 56.83
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1,466,549 881,602 60.11
สำนักงานการศึกษาเอกชน 1,024,329 634,178 61.91
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 39,004 24,503 62.82
กศน. 174,818 151,381 86.59
รวม 5,095,945 3,050,555 59.86