ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Civic Education)

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) , การปกครองในระบอบประชาธิปไตย , หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , คุณธรรมจริยธรรม การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิธีพุทธ การสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียนและการเตรียม
สู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)

Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 2

จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด (แห่ง) 0
จำนวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 0
0%
สังกัด จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด (แห่ง) จำนวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ดำเนินการ (แห่ง) ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 1,653 1,611 97.46
ศึกษาธิการภาค 2 1,141 1,124 98.51
ศึกษาธิการภาค 3 1,452 1,385 95.39
ศึกษาธิการภาค 4 649 649 100.00
ศึกษาธิการภาค 5 2,565 2,363 92.12
ศึกษาธิการภาค 6 474 476 100.42
ศึกษาธิการภาค 7 1,277 698 54.66
ศึกษาธิการภาค 8 1,118 1,118 100.00
ศึกษาธิการภาค 9 1,155 1,131 97.92
ศึกษาธิการภาค 10 1,214 1,176 96.87
ศึกษาธิการภาค 11 834 834 100.00
ศึกษาธิการภาค 12 1,077 1,077 100.00
ศึกษาธิการภาค 13 2,379 2,379 100.00
ศึกษาธิการภาค 14 1,286 1,266 98.44
ศึกษาธิการภาค 15 1,075 1,032 96.00
ศึกษาธิการภาค 16 1,668 1,560 93.53
ศึกษาธิการภาค 17 1,461 1,435 98.22
ศึกษาธิการภาค 18 1,659 1,654 99.70
รวม 24,137 22,968 95.16

Notice: Undefined variable: labelChart in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy018.php on line 261

Notice: Undefined variable: dataChart2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy018.php on line 265

Notice: Undefined variable: dataChart3 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy018.php on line 266
สังกัด จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด (แห่ง) จำนวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ดำเนินการ (แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 19,335 18,580 96.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1,953 1,933 98.98
สำนักงานการศึกษาเอกชน 2,300 2,013 87.52
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 486 463 95.27
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 85 80 94.12
กศน. 826 744 90.07
รวม 24,985 23,813 95.31