ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คำชี้แจง
1. สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
2. ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รอบการตรวจที่ 1

สังกัด
ระดับ
สถานศึกษาทั้งหมด
(จำแนกตามระดับการศึกษา)
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมวัย
(แห่ง)
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (แห่ง)
อาชีวศึกษา
(แห่ง)
อุดมศึกษา
(แห่ง)
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 32 32 100.00
สพม.เขต 18 31 31 100.00
สพป.ชลบุรี เขต 3 81 81 1 1.23 0 0.00
สพป.ชลบุรี เขต 1 81 82 81 100.00 82 100.00
สพป.ชลบุรี เขต 2 112 112 112 100.00 112 100.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 102 26 102 100.00 26 100.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 2 0 2 100.00 2 100.00 2 0.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11 11 11 100.00 11 100.00
รวม 378 345 32 11 298 78.84 264 76.52 32 100.00 13 118.18