ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คำชี้แจง
1. สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
2. ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รอบการตรวจที่ 1

สังกัด
ระดับ
สถานศึกษาทั้งหมด
(จำแนกตามระดับการศึกษา)
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมวัย
(แห่ง)
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (แห่ง)
อาชีวศึกษา
(แห่ง)
อุดมศึกษา
(แห่ง)
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15 15 100.00
สพม.เขต 6 29 29 100.00
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 137 138 137 100.00 138 100.00
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 149 149 149 100.00 149 100.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 21 24 19 90.48 19 79.17
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11 0 11 100.00 0 0.00
รวม 308 352 15 1 306 99.35 347 98.58 15 100.00 1 100.00