ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ที่เข้ารับการศึกษาต้นปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561)
2. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใช้ข้อมูลเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา 2561
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

สังกัด จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย
อายุ 3-5 ปี (คน)
จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น (คน)
คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 661,176 650,983 98.46
สำนักงานการศึกษาพิเศษ 1,542 1,438 93.26
สำนักงานการศึกษาเอกชน 325,409 323,990 99.56
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5,682 5,670 99.79
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 169,366 167,394 98.84
อื่น ๆ 17,608 17,539 99.61
รวม 1,180,783 1,167,014 98.83