ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนำตามหลักสูตรแกนกลาง เพื่อการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล

คำชี้แจง
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และบมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 61- กุมภาพันธ์ 62)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
สังกัด ครู ก. ครู ข. ครู ค
ครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
ครูที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนำฯ
(คน)
ร้อยละ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนำฯ
(คน)
ร้อยละ ครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
ครูที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนำฯ
(คน)
ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 10 10 100.00 61 61 100.00 646 646 100.00
ศึกษาธิการภาค 2 7 7 100.00 70 69 98.57 386 368 95.34
ศึกษาธิการภาค 3 5 5 100.00 43 43 100.00 299 299 100.00
ศึกษาธิการภาค 4 6 6 100.00 22 22 100.00 177 182 102.82
ศึกษาธิการภาค 5 11 11 100.00 81 93 114.81 506 493 97.43
ศึกษาธิการภาค 6 6 6 100.00 23 39 169.57 142 142 100.00
ศึกษาธิการภาค 7 5 5 100.00 45 57 126.67 173 174 100.58
ศึกษาธิการภาค 8 13 4 30.77 114 114 100.00 196 196 100.00
ศึกษาธิการภาค 9 9 9 100.00 38 38 100.00 271 310 114.39
ศึกษาธิการภาค 10 6 6 100.00 140 140 100.00 2,967 2,967 100.00
ศึกษาธิการภาค 11 5 5 100.00 22 22 100.00 124 124 100.00
ศึกษาธิการภาค 12 4 4 100.00 44 44 100.00 334 334 100.00
ศึกษาธิการภาค 13 4 4 100.00 49 49 100.00 448 448 100.00
ศึกษาธิการภาค 14 562 464 82.56 34 34 100.00 295 293 99.32
ศึกษาธิการภาค 15 2 3 150.00 20 22 110.00 145 145 100.00
ศึกษาธิการภาค 16 7 8 114.29 90 83 92.22 383 345 90.08
ศึกษาธิการภาค 17 9 9 100.00 57 56 98.25 372 354 95.16
ศึกษาธิการภาค 18 10 10 100.00 54 54 100.00 395 395 100.00
รวม 681 576 84.58 1,007 1,040 103.28 8,259 8,215 99.47