ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 2

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากรแกนนำ กศน. หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์

คำชี้แจง
เป็นโครงการที่ให้การอบรมประชาชนในพื้นที่ได้รับการเรียนรู้ ภายใน “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ระยะเวลาดำเนินโครงการ มีนาคม - สิงหาคม 62)
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy024.php on line 140

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy024.php on line 141

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy024.php on line 149

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy024.php on line 150

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy024.php on line 140

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy024.php on line 141

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy024.php on line 149

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy024.php on line 150
สังกัด เป้าหมายทั้งหมด
(คน)
หลักสูตร Digital Literacy หลักสูตรการค้าออนไลน์ รวม 2 หลักสูตร
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนผู้เข้าอบรม
(คน)
ร้อยละ เป้าหมาย
(คน)
จำนวนผู้เข้าอบรม
(คน)
ร้อยละ เป้าหมาย
(คน)
จำนวนผู้เข้าอบรม
(คน)
ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 12,311 6,164 6,825 110.72 6,147 6,720 109.32 12,311 13,545 110.02
ศึกษาธิการภาค 2 12,702 6,351 3,286 51.74 6,351 3,278 51.61 12,702 6,564 51.68
ศึกษาธิการภาค 3 12,682 6,341 4,913 77.48 6,341 4,809 75.84 12,682 9,722 76.66
ศึกษาธิการภาค 4 2,648 1,306 1,306 100.00 1,342 1,342 100.00 2,648 2,648 100.00
ศึกษาธิการภาค 5 11,198 5,599 5,752 102.73 5,599 5,657 101.04 11,198 11,409 101.88
ศึกษาธิการภาค 6 1,440 720 1,327 184.31 720 1,327 184.31 1,440 2,654 184.31
ศึกษาธิการภาค 7 5,190 2,595 2,638 101.66 2,595 2,604 100.35 5,190 5,242 101.00
ศึกษาธิการภาค 8 2,790 1,395 1,404 100.65 1,395 1,402 100.50 2,790 2,806 100.57
ศึกษาธิการภาค 9 2,910 1,455 1,265 86.94 1,455 1,264 86.87 2,910 2,529 86.91
ศึกษาธิการภาค 10 3,748 1,874 1,874 100.00 1,874 1,874 100.00 3,748 3,748 100.00
ศึกษาธิการภาค 11 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 12 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 13 8,674 4,337 4,337 100.00 4,337 4,337 100.00 8,674 8,674 100.00
ศึกษาธิการภาค 14 7,860 3,930 3,358 85.45 3,930 3,358 85.45 7,860 6,716 85.45
ศึกษาธิการภาค 15 1,350 675 595 88.15 675 595 88.15 1,350 1,190 88.15
ศึกษาธิการภาค 16 11,148 5,574 5,179 92.91 5,574 11,227 201.42 11,148 16,406 147.17
ศึกษาธิการภาค 17 10,422 5,221 5,295 101.42 5,201 5,077 97.62 10,422 10,372 99.52
ศึกษาธิการภาค 18 11,272 5,641 5,672 100.55 5,631 5,665 100.60 11,272 11,337 100.58
รวม 118,345 59,178 55,026 92.98 59,167 60,536 102.31 118,345 115,562 98