ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 ร้อยละของนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน (1)

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุ 15-17 ปี จากทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดมาเปรียบเทียบ
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง โดยใช้ข้อมูลจำนวนประชากรตามช่วงอายุ 15-17 ปี (ทร.14)
จากกระทรวงมหาดไทย (30 ธ.ค. 61) และจำนวนนักเรียนเข้าลงทะเบียนเข้าเรียนในสถานศึกษาตามระดับการศึกษาสายสามัญ ม.4-ม.6/สายอาชีพ ปวช.1-ปวช.3 จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป.ศธ.
(10 มิถุนายน 62) หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)

Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 2

ระดับการศึกษา
สายสามัญ/
สายอาชีพ
จำนวน
ประชากร
ตามช่วงอายุ
15-17 ปี
(ทร.14)
จำนวนนักเรียนที่ได้เข้าลงทะเบียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
ตามระดับการศึกษา
สพป. สศศ. สกอ. สช. อปท. อื่นๆ รวม
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
อายุ 15 ปี ม.4/ปวช. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุ 16 ปี ม.5/ปวช. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุ 17 ปี ม.6/ปวช. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0