ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 2

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน
คำชี้แจง
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครูบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนตามประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนของครูเชื่อมโยงวิทยฐานะ
2. ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิม
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)
กราฟแสดงร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน

Notice: Undefined variable: total_school_all in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy031.php on line 222

Notice: Undefined variable: total_school_work in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy031.php on line 223
หน่วยงาน สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทำงาน คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 224 82 36.61
ศึกษาธิการภาค 2 399 247 61.90
ศึกษาธิการภาค 3 167 167 100.00
ศึกษาธิการภาค 4 104 71 68.27
ศึกษาธิการภาค 5 542 318 58.67
ศึกษาธิการภาค 6 88 11 12.50
ศึกษาธิการภาค 7 337 115 34.12
ศึกษาธิการภาค 8 328 227 69.21
ศึกษาธิการภาค 9 355 110 30.99
ศึกษาธิการภาค 10 179 266 148.60
ศึกษาธิการภาค 11 49 10 20.41
ศึกษาธิการภาค 12 175 107 61.14
ศึกษาธิการภาค 13 283 131 46.29
ศึกษาธิการภาค 14 116 89 76.72
ศึกษาธิการภาค 15 220 113 51.36
ศึกษาธิการภาค 16 264 148 56.06
ศึกษาธิการภาค 17 152 99 65.13
ศึกษาธิการภาค 18 185 146 78.92
รวม 4,167 2,457 58.96
กราฟแสดงร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน

Notice: Undefined variable: percentstdG2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy031.php on line 483

Notice: Undefined variable: percentuniverG2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy031.php on line 484
หน่วยงาน สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทำงาน คิดเป็นร้อยละ
สพม. 1,941 1,125 57.96
สช. 1,664 661 39.72
สอศ. 443 564 127.31
สกอ. 119 107 89.92
  -ในกำกับ 40 35 87.50
  -รัฐ 45 44 97.78
  -เอกชน 25 19 76.00
  -วชช. 9 9 100.00
รวม 4,167 2,457 58.96