ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 2

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา
คำชี้แจง
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครูบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนตามประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนของครูเชื่อมโยงวิทยฐานะ
2. ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิม
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)
กราฟแสดงร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา

Notice: Undefined variable: total_univer_y61 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 292

Notice: Undefined variable: total_univer_y62 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 293

Notice: Undefined variable: total_std_y61 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 294

Notice: Undefined variable: total_std_y62 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 295
หน่วยงาน สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำนวนผู้เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษา
ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง(%) ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง(%)
ศึกษาธิการภาค 1 22 22 0.00 587 734 20.03
ศึกษาธิการภาค 2 21 22 4.55 41,659 38,653 -7.22
ศึกษาธิการภาค 3 28 28 0.00 3,237 3,615 10.46
ศึกษาธิการภาค 4 8 8 0.00 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 5 27 57 52.63 936 1,551 39.65
ศึกษาธิการภาค 6 9 9 0.00 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 7 4 12 66.67 0 117 100.00
ศึกษาธิการภาค 8 70 69 -1.43 1,660 3,271 49.25
ศึกษาธิการภาค 9 0 0 0.00 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 10 4 6 33.33 1,512 2,007 24.66
ศึกษาธิการภาค 11 6 7 14.29 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 12 49 49 0.00 346 0 -100.00
ศึกษาธิการภาค 13 23 23 0.00 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 14 31 31 0.00 1 984 99.90
ศึกษาธิการภาค 15 0 0 0.00 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 16 29 29 0.00 1,085 2,532 57.15
ศึกษาธิการภาค 17 6 6 0.00 6 6 0.00
ศึกษาธิการภาค 18 5 5 0.00 5 5 0.00
รวม 342 383 10.70 51,034 53,475 4.56
กราฟแสดงร้อยละร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา

Notice: Undefined variable: percentuniverG2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 652

Notice: Undefined variable: percentstdG2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 653
หน่วยงาน สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำนวนผู้เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษา
ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง(%) ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง(%)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 289 323 10.53 24,163 26,604 9.18
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 64 71 9.86 26,871 26,871 0.00
รวม 353 394 10.41 51,034 53,475 4.56