ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รอบการตรวจที่ 2

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา
คำชี้แจง
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครูบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนตามประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนของครูเชื่อมโยงวิทยฐานะ
2. ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิม
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)
กราฟแสดงร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 465

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 466

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 467

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 468
หน่วยงาน สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำนวนผู้เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษา
ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง(%) ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง(%)
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 473
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 474
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 477

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 477
0.00

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 491
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 492
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 496

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy032.php on line 496
0.00
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 6 0.00 2,567 2,918 12.03
รวม 6 6 0.00 2,567 2,918 12.03