ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

`

Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละจำนวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
คำชี้แจง
ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีการสร้างทักษะของผู้ประกอบการในสถานศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา โดยจำแนกข้อมูลเป็นจำนวนสถานศึกษา และจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
กราฟแสดงร้อยละจำนวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

Notice: Undefined variable: total_sas_total in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 238

Notice: Undefined variable: total_sas_skill in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 239

Notice: Undefined variable: total_sas_student_total in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 241

Notice: Undefined variable: total_sas_student_skill in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 242
สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวนสถานศึกษา จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
ทั้งหมด ที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด ที่ได้รับการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(คน) คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 42 31 73.81 35,245 3,110 8.82
ศึกษาธิการภาค 2 25 46 184.00 21,692 13,749 63.38
ศึกษาธิการภาค 3 20 20 100.00 11,057 212 1.92
ศึกษาธิการภาค 4 16 13 81.25 12,954 3,511 27.10
ศึกษาธิการภาค 5 78 64 82.05 71,224 58,477 82.10
ศึกษาธิการภาค 6 61 61 100.00 3,367 2,152 63.91
ศึกษาธิการภาค 7 442 10 2.26 8,060 853 10.58
ศึกษาธิการภาค 8 58 58 100.00 51,250 45,475 88.73
ศึกษาธิการภาค 9 24 15 62.50 11,974 2,768 23.12
ศึกษาธิการภาค 10 13 13 100.00 8,760 713 8.14
ศึกษาธิการภาค 11 20 20 100.00 11,217 6,931 61.79
ศึกษาธิการภาค 12 46 6 13.04 35,761 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 13 31 31 100.00 2,787 1,911 68.57
ศึกษาธิการภาค 14 25 22 88.00 2,481 2,481 100.00
ศึกษาธิการภาค 15 7 7 100.00 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 16 28 22 78.57 10,991 3,642 33.14
ศึกษาธิการภาค 17 29 21 72.41 15,681 3,635 23.18
ศึกษาธิการภาค 18 25 21 84.00 11,751 2,080 17.70
รวม 990 481 48.59 326,252 151,700 46.50
กราฟแสดงร้อยละร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา

Notice: Undefined variable: PercentDev in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 423

Notice: Undefined variable: percentuniverG2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 425

Notice: Undefined variable: percentstdG2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 426

Notice: Undefined variable: area_type_name in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 427

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 427

Notice: Undefined variable: PercentDev in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 423

Notice: Undefined variable: area_type_name in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 427

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy033.php on line 427
สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวนสถานศึกษา จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
ทั้งหมด ที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด ที่ได้รับการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(คน) คิดเป็นร้อยละ
รัฐบาล 635 276 43.46 221,488 77,348 34.92
เอกชน 355 205 57.75 104,764 74,352 70.97
รวม 990 481 48.59 326,252 151,700 46.50