ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัดเลย รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
คำชี้แจง
ติดตามและรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2561 และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีงานทำและมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานศึกษาประกอบการ
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
กราฟแสดงร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน

Notice: Undefined variable: total_sas_g1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 386

Notice: Undefined variable: total_sas_g2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 387

Notice: Undefined variable: total_sas_g1_p in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 388

Notice: Undefined variable: total_sas_g2_p in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 389

Notice: Undefined variable: total_sas_total in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 390

Notice: Undefined variable: total_sas_work_g1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 391

Notice: Undefined variable: total_sas_work_g2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 392

Notice: Undefined variable: total_sas_work_g1_k in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 393

Notice: Undefined variable: total_sas_work_g2_k in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy034.php on line 394
สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีงานทำ (คน) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีงานทำมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ(คน)
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่อยู่ในหลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (คน) ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (คน) รวม
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.
(คน) คิดเป็นร้อยละ (คน) คิดเป็นร้อยละ
รัฐบาล 2,263 1,645 0 0 3908 312 221 312 100.00 221 100.00
เอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 nan 0 nan
รวม 2,263 1,645 0 0 3,908 312 221 312 100.00 221 100.00