ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
บึงกาฬ 4,571 484 2,130 0 0 0 433 1,783 338 338 0 0 1 : 11 1 : 0 1 : 6 1 : 0 1 : nan 1 : nan
หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
เลย 23,348 3,605 15,799 0 0 0 557 2,444 622 622 0 0 1 : 42 1 : 1 1 : 25 1 : 0 1 : nan 1 : nan
หนองคาย 12,246 5,494 8,617 358 0 0 400 1,863 305 305 0 0 1 : 31 1 : 3 1 : 28 1 : 1 1 : nan 1 : nan
รวม 40,165 9,583 26,546 358 0 0 1,390 6,090 1,265 1,265 0 0 1 : 29 1 : 2 1 : 21 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
บึงกาฬ 4,571 484 358 358 0 0 394 1,058 101 0 0 0 1 : 12 1 : 0 1 : 4 1 : inf 1 : nan 1 : nan
หนองบัวลำภู 0 0 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : inf 1 : inf 1 : nan 1 : nan
อุดรธานี 0 0 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : inf 1 : inf 1 : nan 1 : nan
เลย 23,348 3,605 358 358 0 0 1,498 4,407 725 0 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 0 1 : inf 1 : nan 1 : nan
หนองคาย 12,246 5,494 399 358 0 0 561 1,677 271 15 0 0 1 : 22 1 : 3 1 : 1 1 : 24 1 : nan 1 : nan
รวม 40,165 9,583 3,621 358 0 0 2,453 7,142 1,097 15 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 3 1 : 24 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
บึงกาฬ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
หนองบัวลำภู 512 3,483 1 : 7 0 1 : 0 0 1 : 0
อุดรธานี 3,196 5,648 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
เลย 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
หนองคาย 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 3,708 9,131 1 : 0 0 1 : inf 0 1 : inf