ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
สพป.ขอนแก่น เขต 1 20,639 66,250 43,275 27,909 0 0 1,150 4,242 2,675 2,675 0 0 1 : 18 1 : 16 1 : 16 1 : 10 1 : nan 1 : nan
สพป.ขอนแก่น เขต 2 20,639 66,250 43,275 27,909 0 0 1,150 4,242 2,675 2,675 0 0 1 : 18 1 : 16 1 : 16 1 : 10 1 : nan 1 : nan
สพป.ขอนแก่น เขต 3 20,639 66,250 43,275 27,909 0 0 1,150 4,242 2,675 2,675 0 0 1 : 18 1 : 16 1 : 16 1 : 10 1 : nan 1 : nan
สพป.ขอนแก่น เขต 4 20,639 66,250 43,275 27,909 0 0 1,150 4,242 2,675 2,675 0 0 1 : 18 1 : 16 1 : 16 1 : 10 1 : nan 1 : nan
สพป.ขอนแก่น เขต 5 20,639 66,250 43,275 27,909 0 0 1,150 4,242 2,675 2,675 0 0 1 : 18 1 : 16 1 : 16 1 : 10 1 : nan 1 : nan
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 103,195 331,250 216,375 139,545 0 0 5,750 21,210 13,375 13,375 0 0 1 : 18 1 : 16 1 : 16 1 : 10 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
สพป.ขอนแก่น เขต 1 20,639 66,250 27,909 0 0 0 1,944 5,027 2,547 1,639 0 0 1 : 11 1 : 13 1 : 11 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.ขอนแก่น เขต 2 20,639 66,250 27,909 0 0 0 1,944 5,027 2,547 1,639 0 0 1 : 11 1 : 13 1 : 11 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.ขอนแก่น เขต 3 20,639 66,250 27,909 0 0 0 1,944 5,027 2,547 1,639 0 0 1 : 11 1 : 13 1 : 11 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.ขอนแก่น เขต 4 20,639 66,250 27,909 0 0 0 1,944 5,027 2,547 1,639 0 0 1 : 11 1 : 13 1 : 11 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.ขอนแก่น เขต 5 20,639 66,250 27,909 0 0 0 1,944 5,027 2,547 1,639 0 0 1 : 11 1 : 13 1 : 11 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 103,195 331,250 139,545 139,545 0 0 9,720 25,135 12,735 8,195 0 0 1 : 11 1 : 13 1 : 11 1 : 17 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

Notice: Undefined variable: totalcom_all in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1147

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1148

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1149

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1150
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
สพป.ขอนแก่น เขต 1 624 2,593 1 : 4 0 1 : 0 0 1 : 0
สพป.ขอนแก่น เขต 2 1,797 4,948 1 : 3 0 1 : 0 0 1 : 0
สพป.ขอนแก่น เขต 3 2,517 6,831 1 : 3 0 1 : 0 0 1 : 0
สพป.ขอนแก่น เขต 4 2,517 6,831 1 : 3 0 1 : 0 0 1 : 0
สพป.ขอนแก่น เขต 5 4,422 10,641 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4,422 10,641 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4,422 10,641 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4,422 10,641 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,422 10,641 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
รวม 29,565 74,408 1 : 0 0 1 : inf 0 1 : inf