ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
สพป.นครราชสีมา เขต 1 6,089 2,764 6,192 1,082 0 0 356 1,573 255 255 0 0 1 : 17 1 : 2 1 : 24 1 : 4 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 2 4,587 998 2,538 0 0 0 333 1,273 287 287 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 9 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 3 2,980 1,281 2,332 0 0 0 346 1,411 381 381 0 0 1 : 9 1 : 1 1 : 6 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 4 3,137 415 3,325 22 0 0 345 1,291 374 374 0 0 1 : 9 1 : 0 1 : 9 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 5 8,207 3,557 6,347 213 0 0 355 1,404 455 455 0 0 1 : 23 1 : 3 1 : 14 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 6 2,645 1,590 1,956 134 0 0 243 1,070 273 273 0 0 1 : 11 1 : 1 1 : 7 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 7 2,611 0 2,736 65 0 0 378 1,661 498 498 0 0 1 : 7 1 : 0 1 : 5 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 30,256 10,605 25,426 1,516 0 0 2,356 9,683 2,523 2,523 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 10 1 : 1 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
สพป.นครราชสีมา เขต 1 6,089 2,764 1,082 0 0 0 344 1,107 249 49 0 0 1 : 18 1 : 2 1 : 4 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 2 4,587 998 0 0 0 0 326 912 130 0 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 3 2,980 1,281 0 0 0 0 158 701 102 0 0 0 1 : 19 1 : 2 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 4 3,137 415 22 0 0 0 214 954 182 3 0 0 1 : 15 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 5 8,207 3,557 213 0 0 0 422 1,226 260 14 0 0 1 : 19 1 : 3 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 6 2,645 1,590 134 0 0 0 185 636 90 9 0 0 1 : 14 1 : 3 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 7 2,611 0 65 0 0 0 206 643 122 4 0 0 1 : 13 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 30,256 10,605 1,516 1,516 0 0 1,855 6,179 1,135 79 0 0 1 : 16 1 : 2 1 : 1 1 : 19 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

Notice: Undefined variable: totalcom_all in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1147

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1148

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1149

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1150
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
สพป.นครราชสีมา เขต 1 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 2 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 3 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 4 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 5 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 6 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.นครราชสีมา เขต 7 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan