ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ศรีสะเกษ 28,250 13,437 11,315 0 0 0 1,634 6,207 1,445 1,445 0 0 1 : 17 1 : 2 1 : 8 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อุบลราชธานี 33,128 5,933 20,945 910 0 0 1,725 7,367 1,878 1,878 0 0 1 : 19 1 : 1 1 : 11 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ยโสธร 11,296 278 7,742 312 0 0 512 2,140 534 534 0 0 1 : 22 1 : 0 1 : 14 1 : 1 1 : nan 1 : nan
อำนาจเจริญ 3,639 1,259 2,003 0 0 0 357 1,605 322 322 0 0 1 : 10 1 : 1 1 : 6 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 76,313 20,907 42,005 1,222 0 0 4,228 17,319 4,179 4,179 0 0 1 : 18 1 : 1 1 : 10 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ศรีสะเกษ 28,250 13,437 0 0 0 0 1,702 4,907 465 0 0 0 1 : 17 1 : 3 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
อุบลราชธานี 33,128 5,933 0 0 0 0 2,289 6,105 963 40 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ยโสธร 11,296 278 0 0 0 0 962 2,569 433 28 0 0 1 : 12 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อำนาจเจริญ 3,639 1,259 0 0 0 0 296 970 102 0 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 76,313 20,907 0 1,222 0 0 5,249 14,551 1,963 68 0 0 1 : 15 1 : 1 1 : 0 1 : 18 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
ศรีสะเกษ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
อุบลราชธานี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ยโสธร 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
อำนาจเจริญ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan