ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
แพร่ 9,083 0 4,474 98 0 0 270 1,289 286 286 0 0 1 : 34 1 : 0 1 : 16 1 : 0 1 : nan 1 : nan
น่าน 10,531 538 5,767 0 0 0 431 2,255 460 460 0 0 1 : 24 1 : 0 1 : 13 1 : 0 1 : nan 1 : nan
พะเยา 7,353 590 5,700 299 0 0 372 1,552 332 332 0 0 1 : 20 1 : 0 1 : 17 1 : 1 1 : nan 1 : nan
เชียงราย 14,892 6,988 3,893 0 0 0 1,047 4,517 1,139 1,139 0 0 1 : 14 1 : 2 1 : 3 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 41,859 8,116 19,834 397 0 0 2,120 9,613 2,217 2,217 0 0 1 : 20 1 : 1 1 : 9 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
แพร่ 9,083 0 98 0 0 0 816 2,307 252 6 0 0 1 : 11 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
น่าน 10,531 538 0 0 0 0 888 2,437 291 0 0 0 1 : 12 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
พะเยา 7,353 590 0 0 0 0 819 2,241 301 15 0 0 1 : 9 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
เชียงราย 14,892 6,988 0 0 0 0 1,014 2,686 228 0 0 0 1 : 15 1 : 3 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 41,859 8,116 98 397 0 0 3,537 9,671 1,072 21 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 0 1 : 19 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
แพร่ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
น่าน 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
พะเยา 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
เชียงราย 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan