ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
นครศรีธรรมราช 17,705 5,292 7,751 0 0 0 1,082 5,208 827 827 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 9 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สุราษฎร์ธานี 23,655 3,833 12,603 154 0 0 844 3,883 663 663 0 0 1 : 28 1 : 1 1 : 19 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ชุมพร 7,774 1,191 3,518 64 0 0 553 2,073 477 477 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 7 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สงขลา 12,912 3,430 7,642 0 0 0 908 4,475 467 467 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 16 1 : 0 1 : nan 1 : nan
พัทลุง 11,999 2,428 7,625 67 0 0 387 1,847 199 199 0 0 1 : 31 1 : 1 1 : 38 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 74,045 16,174 39,139 285 0 0 3,774 17,486 2,633 2,633 0 0 1 : 20 1 : 1 1 : 15 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
นครศรีธรรมราช 17,705 5,292 67 67 0 0 1,335 3,759 381 0 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 0 1 : inf 1 : nan 1 : nan
สุราษฎร์ธานี 23,655 3,833 221 67 0 0 1,588 4,495 602 9 0 0 1 : 15 1 : 1 1 : 0 1 : 7 1 : nan 1 : nan
ชุมพร 7,774 1,191 131 67 0 0 566 1,761 172 3 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 1 1 : 22 1 : nan 1 : nan
สงขลา 12,912 3,430 67 67 0 0 991 2,958 391 0 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 0 1 : inf 1 : nan 1 : nan
พัทลุง 11,999 2,428 134 67 0 0 779 2,393 369 6 0 0 1 : 15 1 : 1 1 : 0 1 : 11 1 : nan 1 : nan
รวม 74,045 16,174 955 285 0 0 5,259 15,366 1,915 18 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 0 1 : 16 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
นครศรีธรรมราช 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สุราษฎร์ธานี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ชุมพร 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สงขลา 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
พัทลุง 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan