ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ชลบุรี 46,584 122,370 106,563 62,775 195 0 2,517 6,738 3,045 3,045 9 0 1 : 19 1 : 18 1 : 35 1 : 21 1 : 22 1 : nan
ระยอง 12,955 4,034 6,471 0 0 0 567 2,533 383 383 0 0 1 : 23 1 : 2 1 : 17 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ฉะเชิงเทรา 13,916 2,324 6,682 50 0 0 540 2,428 528 528 0 0 1 : 26 1 : 1 1 : 13 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 73,455 128,728 119,716 62,825 195 0 3,624 11,699 3,956 3,956 9 0 1 : 20 1 : 11 1 : 30 1 : 16 1 : 22 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ชลบุรี 46,584 122,370 20,975 50 195 0 2,517 6,738 2,913 1,713 9 0 1 : 19 1 : 18 1 : 7 1 : 0 1 : 22 1 : nan
ระยอง 12,955 4,034 50 50 0 0 646 1,756 257 0 0 0 1 : 20 1 : 2 1 : 0 1 : inf 1 : nan 1 : nan
ฉะเชิงเทรา 13,916 2,324 50 50 0 0 1,177 3,219 347 3 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 0 1 : 17 1 : nan 1 : nan
รวม 73,455 128,728 21,225 62,825 195 0 4,340 11,713 3,517 1,716 9 0 1 : 17 1 : 11 1 : 6 1 : 37 1 : 22 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
ชลบุรี 1,450 6,810 1 : 5 0 1 : 0 0 1 : 0
ระยอง 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ฉะเชิงเทรา 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 1,450 6,810 1 : 0 0 1 : inf 0 1 : inf