ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
จันทบุรี 14,058 8,386 8,628 0 0 0 399 1,814 366 366 0 0 1 : 35 1 : 5 1 : 24 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ตราด 4,780 1,932 2,640 0 0 0 237 936 160 160 0 0 1 : 20 1 : 2 1 : 17 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ปราจีนบุรี 11,387 2,908 7,525 471 0 0 349 1,392 359 359 0 0 1 : 33 1 : 2 1 : 21 1 : 1 1 : nan 1 : nan
นครนายก 5,107 1,594 2,138 0 0 0 224 880 160 160 0 0 1 : 23 1 : 2 1 : 13 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 35,332 14,820 20,931 471 0 0 1,209 5,022 1,045 1,045 0 0 1 : 29 1 : 3 1 : 20 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
จันทบุรี 14,058 8,386 0 0 0 0 612 1,706 265 0 0 0 1 : 23 1 : 5 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
ตราด 4,780 1,932 0 0 0 0 403 1,075 163 0 0 0 1 : 12 1 : 2 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
ปราจีนบุรี 11,387 2,908 351 0 0 0 787 2,080 329 20 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan
นครนายก 5,107 1,594 0 0 0 0 338 841 103 0 0 0 1 : 15 1 : 2 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 35,332 14,820 351 471 0 0 2,140 5,702 860 20 0 0 1 : 17 1 : 3 1 : 0 1 : 24 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จันทบุรี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ตราด 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ปราจีนบุรี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
นครนายก 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สระแก้ว 1,609 6,241 1 : 4 0 1 : 0 0 1 : 0
รวม 1,609 6,241 1 : 0 0 1 : inf 0 1 : inf