ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
พระนครศรีอยุธยา 9,252 1,133 5,914 0 0 0 662 2,633 672 672 0 0 1 : 14 1 : 0 1 : 9 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
ลพบุรี 10,259 324 5,582 0 0 0 470 2,007 494 494 0 0 1 : 22 1 : 0 1 : 11 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สิงห์บุรี 5,103 1,475 2,436 0 0 0 174 786 187 187 0 0 1 : 29 1 : 2 1 : 13 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ชัยนาท 4,207 628 1,883 0 0 0 258 1,125 223 223 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 8 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สระบุรี 11,057 1,990 6,062 68 0 0 469 2,078 326 326 0 0 1 : 24 1 : 1 1 : 19 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 39,878 5,550 21,877 68 0 0 2,033 8,629 1,902 1,902 0 0 1 : 20 1 : 1 1 : 12 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
พระนครศรีอยุธยา 9,252 1,133 68 68 0 0 768 2,374 350 0 0 0 1 : 12 1 : 0 1 : 0 1 : inf 1 : nan 1 : nan
อ่างทอง 0 0 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : inf 1 : inf 1 : nan 1 : nan
ลพบุรี 10,259 324 68 68 0 0 872 2,188 291 0 0 0 1 : 12 1 : 0 1 : 0 1 : inf 1 : nan 1 : nan
สิงห์บุรี 5,103 1,475 68 68 0 0 527 1,265 158 0 0 0 1 : 10 1 : 1 1 : 0 1 : inf 1 : nan 1 : nan
ชัยนาท 4,207 628 68 68 0 0 433 1,098 137 0 0 0 1 : 10 1 : 1 1 : 0 1 : inf 1 : nan 1 : nan
สระบุรี 11,057 1,990 136 68 0 0 1,009 2,823 367 3 0 0 1 : 11 1 : 1 1 : 0 1 : 23 1 : nan 1 : nan
รวม 39,878 5,550 884 68 0 0 3,609 9,748 1,303 3 0 0 1 : 11 1 : 1 1 : 1 1 : 23 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
พระนครศรีอยุธยา 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
อ่างทอง 705 1,630 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
ลพบุรี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สิงห์บุรี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ชัยนาท 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สระบุรี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 705 1,630 1 : 0 0 1 : inf 0 1 : inf