ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ขอนแก่น 103,195 331,250 216,375 139,545 0 0 5,750 21,210 13,375 13,375 0 0 1 : 18 1 : 16 1 : 16 1 : 10 1 : nan 1 : nan
มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
ร้อยเอ็ด 14,718 6,069 4,400 0 0 0 1,005 4,218 1,057 1,057 0 0 1 : 15 1 : 1 1 : 4 1 : 0 1 : nan 1 : nan
กาฬสินธุ์ 16,088 6,451 8,569 140 0 0 738 3,626 797 797 0 0 1 : 22 1 : 2 1 : 11 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 134,001 343,770 229,344 139,685 0 0 7,493 29,054 15,229 15,229 0 0 1 : 18 1 : 12 1 : 15 1 : 9 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ขอนแก่น 103,195 331,250 28,049 140 0 0 9,720 25,135 12,735 8,195 0 0 1 : 11 1 : 13 1 : 2 1 : 0 1 : nan 1 : nan
มหาสารคาม 0 0 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : inf 1 : inf 1 : nan 1 : nan
ร้อยเอ็ด 14,718 6,069 140 140 0 0 1,009 2,443 201 0 0 0 1 : 15 1 : 2 1 : 1 1 : inf 1 : nan 1 : nan
กาฬสินธุ์ 16,088 6,451 140 140 0 0 1,029 2,758 382 6 0 0 1 : 16 1 : 2 1 : 0 1 : 23 1 : nan 1 : nan
รวม 134,001 343,770 29,029 139,685 0 0 11,758 30,336 13,318 8,201 0 0 1 : 11 1 : 11 1 : 2 1 : 17 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
ขอนแก่น 4,422 10,641 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
มหาสารคาม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ร้อยเอ็ด 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
กาฬสินธุ์ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 4,422 10,641 1 : 0 0 1 : inf 0 1 : inf