ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
นครราชสีมา 30,256 10,605 25,426 1,516 0 0 2,356 9,683 2,523 2,523 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 10 1 : 1 1 : nan 1 : nan
บุรีรัมย์ 19,431 9,601 7,056 155 0 0 1,678 6,532 1,839 1,839 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 4 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
ชัยภูมิ 16,819 1,949 7,131 0 0 0 1,021 4,497 1,000 1,000 0 0 1 : 16 1 : 0 1 : 7 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 66,506 22,155 39,613 1,671 0 0 5,055 20,712 5,362 5,362 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 7 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
นครราชสีมา 30,256 10,605 0 0 0 0 1,855 6,179 1,135 79 0 0 1 : 16 1 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
บุรีรัมย์ 19,431 9,601 0 0 0 0 1,263 3,256 335 16 0 0 1 : 15 1 : 3 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
ชัยภูมิ 16,819 1,949 0 0 0 0 1,362 3,595 382 0 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 66,506 22,155 0 1,671 0 0 4,480 13,030 1,852 95 0 0 1 : 15 1 : 2 1 : 0 1 : 18 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
นครราชสีมา 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
บุรีรัมย์ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สุรินทร์ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ชัยภูมิ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan