ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
เชียงใหม่ 23,363 5,511 14,271 118 0 0 1,071 5,684 1,589 1,589 0 0 1 : 22 1 : 1 1 : 9 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ลำพูน 8,240 1,234 6,317 638 0 0 287 1,256 228 228 0 0 1 : 29 1 : 1 1 : 28 1 : 3 1 : nan 1 : nan
ลำปาง 9,964 3,619 6,716 32 0 0 486 2,131 376 376 0 0 1 : 21 1 : 2 1 : 18 1 : 0 1 : nan 1 : nan
แม่ฮ่องสอน 13,597 2,332 7,403 0 0 0 455 1,765 521 521 0 0 1 : 30 1 : 1 1 : 14 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 55,164 12,696 34,707 788 0 0 2,299 10,836 2,714 2,714 0 0 1 : 24 1 : 1 1 : 13 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
เชียงใหม่ 23,363 5,511 0 0 0 0 1,834 4,873 783 12 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ลำพูน 8,240 1,234 0 0 0 0 677 1,776 321 35 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ลำปาง 9,964 3,619 0 0 0 0 950 2,665 398 3 0 0 1 : 10 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
แม่ฮ่องสอน 13,597 2,332 0 0 0 0 1,220 3,571 498 0 0 0 1 : 11 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 55,164 12,696 0 788 0 0 4,681 12,885 2,000 50 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 0 1 : 16 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
เชียงใหม่ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ลำพูน 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ลำปาง 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
แม่ฮ่องสอน 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan