ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3,802 1,482 2,345 0 0 0 129 963 210 210 0 0 1 : 29 1 : 2 1 : 11 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4,267 1,130 2,740 18 0 0 173 1,061 346 346 0 0 1 : 25 1 : 1 1 : 8 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4,357 1,281 3,577 0 0 0 335 1,534 472 472 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 8 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4,522 793 3,816 100 0 0 119 696 154 154 0 0 1 : 38 1 : 1 1 : 25 1 : 1 1 : nan 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2,391 0 630 0 0 0 167 714 233 233 0 0 1 : 14 1 : 0 1 : 3 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 4,024 825 1,163 0 0 0 148 716 174 174 0 0 1 : 27 1 : 1 1 : 7 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 23,363 5,511 14,271 118 0 0 1,071 5,684 1,589 1,589 0 0 1 : 22 1 : 1 1 : 9 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3,802 1,482 0 0 0 0 322 813 138 0 0 0 1 : 12 1 : 2 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4,267 1,130 18 0 0 0 300 820 126 3 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4,357 1,281 0 0 0 0 303 819 178 0 0 0 1 : 14 1 : 2 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4,522 793 100 0 0 0 362 1,008 224 9 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2,391 0 0 0 0 0 233 623 42 0 0 0 1 : 10 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 4,024 825 0 0 0 0 314 790 75 0 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 23,363 5,511 118 118 0 0 1,834 4,873 783 12 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 0 1 : 10 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

Notice: Undefined variable: totalcom_all in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1147

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1148

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1149

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1150
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan