ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
ตาก 8,301 5,226 4,894 113 0 0 592 2,362 688 688 0 0 1 : 14 1 : 2 1 : 7 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สุโขทัย 4,258 0 2,133 0 0 0 501 2,241 409 409 0 0 1 : 8 1 : 0 1 : 5 1 : 0 1 : nan 1 : nan
พิษณุโลก 8,650 3,753 4,179 0 0 0 725 2,868 1,003 1,003 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 4 1 : 0 1 : nan 1 : nan
เพชรบูรณ์ 20,493 5,590 10,216 223 0 0 771 2,924 1,026 1,026 0 0 1 : 27 1 : 2 1 : 10 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 41,702 14,569 21,422 336 0 0 2,589 10,395 3,126 3,126 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 7 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
อุตรดิตถ์ 0 0 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : inf 1 : inf 1 : nan 1 : nan
ตาก 8,301 5,226 223 223 0 0 603 1,667 222 9 0 0 1 : 14 1 : 3 1 : 1 1 : 25 1 : nan 1 : nan
สุโขทัย 4,258 0 223 223 0 0 435 1,275 133 0 0 0 1 : 10 1 : 0 1 : 2 1 : inf 1 : nan 1 : nan
พิษณุโลก 8,650 3,753 223 223 0 0 764 2,183 247 0 0 0 1 : 11 1 : 2 1 : 1 1 : inf 1 : nan 1 : nan
เพชรบูรณ์ 20,493 5,590 223 223 0 0 1,538 4,153 544 12 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 0 1 : 19 1 : nan 1 : nan
รวม 41,702 14,569 2,230 336 0 0 3,340 9,278 1,146 21 0 0 1 : 12 1 : 2 1 : 2 1 : 16 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
อุตรดิตถ์ 1,202 3,388 1 : 3 0 1 : 0 0 1 : 0
ตาก 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สุโขทัย 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
พิษณุโลก 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
เพชรบูรณ์ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 1,202 3,388 1 : 0 0 1 : inf 0 1 : inf