ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
นครสวรรค์ 17,473 2,128 10,652 0 0 0 745 3,090 669 669 0 0 1 : 23 1 : 1 1 : 16 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อุทัยธานี 12,003 3,324 4,512 0 0 0 345 1,388 286 286 0 0 1 : 35 1 : 2 1 : 16 1 : 0 1 : nan 1 : nan
กำแพงเพชร 10,199 1,042 5,453 0 0 0 609 2,599 586 586 0 0 1 : 17 1 : 0 1 : 9 1 : 0 1 : nan 1 : nan
พิจิตร 6,372 1,374 3,532 0 0 0 397 1,665 430 430 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 8 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 46,047 7,868 24,149 0 0 0 2,096 8,742 1,971 1,971 0 0 1 : 22 1 : 1 1 : 12 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
นครสวรรค์ 17,473 2,128 0 0 0 0 1,037 3,080 451 0 0 0 1 : 17 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
อุทัยธานี 12,003 3,324 0 0 0 0 712 1,917 185 0 0 0 1 : 17 1 : 2 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
กำแพงเพชร 10,199 1,042 0 0 0 0 734 2,004 252 0 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
พิจิตร 6,372 1,374 0 0 0 0 540 1,686 201 0 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 46,047 7,868 0 0 0 0 3,023 8,687 1,089 0 0 0 1 : 15 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
นครสวรรค์ 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
อุทัยธานี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
กำแพงเพชร 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
พิจิตร 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan