ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ราชบุรี 15,776 612 8,875 307 0 0 677 2,578 414 414 0 0 1 : 23 1 : 0 1 : 21 1 : 1 1 : nan 1 : nan
กาญจนบุรี 24,467 5,570 11,045 86 0 0 879 3,636 802 802 0 0 1 : 28 1 : 2 1 : 14 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สุพรรณบุรี 21,240 9,066 9,001 62 0 0 738 3,206 434 434 0 0 1 : 29 1 : 3 1 : 21 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 61,483 15,248 28,921 455 0 0 2,294 9,420 1,650 1,650 0 0 1 : 27 1 : 2 1 : 18 1 : 0 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ราชบุรี 15,776 612 205 62 0 0 946 2,737 432 13 0 0 1 : 17 1 : 0 1 : 0 1 : 5 1 : nan 1 : nan
กาญจนบุรี 24,467 5,570 62 62 0 0 1,668 4,750 525 7 0 0 1 : 15 1 : 1 1 : 0 1 : 9 1 : nan 1 : nan
สุพรรณบุรี 21,240 9,066 62 62 0 0 1,201 3,358 389 3 0 0 1 : 18 1 : 3 1 : 0 1 : 21 1 : nan 1 : nan
รวม 61,483 15,248 515 455 0 0 3,815 10,845 1,346 23 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 0 1 : 20 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
ราชบุรี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
กาญจนบุรี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สุพรรณบุรี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan