ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
กระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
พังงา 5,671 5,139 2,483 6 0 0 211 1,066 187 187 0 0 1 : 27 1 : 5 1 : 13 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ภูเก็ต 6,653 3,012 3,299 148 0 0 153 717 135 135 0 0 1 : 43 1 : 4 1 : 24 1 : 1 1 : nan 1 : nan
ระนอง 11,180 0 6,724 155 0 0 158 658 153 153 0 0 1 : 71 1 : 0 1 : 44 1 : 1 1 : nan 1 : nan
สตูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
ตรัง 13,304 908 9,210 236 0 0 585 2,298 269 269 0 0 1 : 23 1 : 0 1 : 34 1 : 1 1 : nan 1 : nan
รวม 36,808 9,059 21,716 545 0 0 1,107 4,739 744 744 0 0 1 : 33 1 : 2 1 : 29 1 : 1 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
กระบี่ 0 0 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : inf 1 : inf 1 : nan 1 : nan
พังงา 5,671 5,139 242 236 0 0 315 902 101 2 0 0 1 : 18 1 : 6 1 : 2 1 : 118 1 : nan 1 : nan
ภูเก็ต 6,653 3,012 384 236 0 0 440 1,221 159 15 0 0 1 : 15 1 : 2 1 : 2 1 : 16 1 : nan 1 : nan
ระนอง 11,180 0 391 236 0 0 568 1,723 311 11 0 0 1 : 20 1 : 0 1 : 1 1 : 21 1 : nan 1 : nan
สตูล 0 0 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : inf 1 : inf 1 : nan 1 : nan
ตรัง 13,304 908 472 236 0 0 968 2,794 430 6 0 0 1 : 14 1 : 0 1 : 1 1 : 39 1 : nan 1 : nan
รวม 36,808 9,059 3,377 545 0 0 2,291 6,640 1,001 34 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 3 1 : 16 1 : nan 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
กระบี่ 1,130 3,042 1 : 3 0 1 : 0 0 1 : 0
พังงา 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ภูเก็ต 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ระนอง 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
สตูล 670 0 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0
ตรัง 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 1,800 3,042 1 : 1 0 1 : inf 0 1 : inf