ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รอบการตรวจที่ 1

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
สพป.ชลบุรี เขต 1 15,528 40,790 35,521 20,925 65 0 839 2,246 1,015 1,015 3 0 1 : 19 1 : 18 1 : 35 1 : 21 1 : 22 1 : nan
สพป.ชลบุรี เขต 2 15,528 40,790 35,521 20,925 65 0 839 2,246 1,015 1,015 3 0 1 : 19 1 : 18 1 : 35 1 : 21 1 : 22 1 : nan
สพป.ชลบุรี เขต 3 15,528 40,790 35,521 20,925 65 0 839 2,246 1,015 1,015 3 0 1 : 19 1 : 18 1 : 35 1 : 21 1 : 22 1 : nan
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 46,584 122,370 106,563 62,775 195 0 2,517 6,738 3,045 3,045 9 0 1 : 19 1 : 18 1 : 35 1 : 21 1 : 22 1 : nan
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
สพป.ชลบุรี เขต 1 15,528 40,790 20,925 0 65 0 839 2,246 971 571 3 0 1 : 19 1 : 18 1 : 22 1 : 0 1 : 22 1 : nan
สพป.ชลบุรี เขต 2 15,528 40,790 20,925 0 65 0 839 2,246 971 571 3 0 1 : 19 1 : 18 1 : 22 1 : 0 1 : 22 1 : nan
สพป.ชลบุรี เขต 3 15,528 40,790 20,925 0 65 0 839 2,246 971 571 3 0 1 : 19 1 : 18 1 : 22 1 : 0 1 : 22 1 : nan
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 46,584 122,370 62,775 62,775 195 0 2,517 6,738 2,913 1,713 9 0 1 : 19 1 : 18 1 : 22 1 : 37 1 : 22 1 : nan
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

Notice: Undefined variable: totalcom_all in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1147

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1148

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1149

Notice: Undefined variable: totalcom_stdm2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1150
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
สพป.ชลบุรี เขต 1 650 3,012 1 : 5 0 1 : 0 0 1 : 0
สพป.ชลบุรี เขต 2 1,200 5,637 1 : 5 0 1 : 0 0 1 : 0
สพป.ชลบุรี เขต 3 1,450 6,810 1 : 5 0 1 : 0 0 1 : 0
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1,450 6,810 1 : 5 0 1 : 0 0 1 : 0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1,450 6,810 1 : 5 0 1 : 0 0 1 : 0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1,450 6,810 1 : 5 0 1 : 0 0 1 : 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,450 6,810 1 : 5 0 1 : 0 0 1 : 0
รวม 9,100 42,699 1 : 0 0 1 : inf 0 1 : inf