ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 2

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คำชี้แจง
เป็นการพัฒนาครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยให้มีความรู้ ทักษะที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)
กราฟแสดงร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ครูปฐมวัยที่จบวิชาเอก 0
0%
ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอก 0
0%
ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกได้รับการพัฒนา 0
0%
ร้อยละของครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา 0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 211

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 212

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 213

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 214

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 215
หน่วยงาน จำนวนครู/
ครูพี่เลี้ยง/
ครูปฐมวัย
ที่ทำการสอนระดับปฐมวัยทั้งหมด (คน)
จำนวนครู/
ครูพี่เลี้ยง/
ครูปฐมวัย
ที่จบวิชาเอกปฐมวัย
(คน)
จำนวนครู/
ครูพี่เลี้ยง/
ครูปฐมวัย
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย (คน)
จำนวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา
เพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คน คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 222
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 223
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 224
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 225
0
0.00
ศึกษาธิการภาค 1 4,895 2,493 2,017 1,664 82.50
ศึกษาธิการภาค 2 3,120 1,961 1,159 1,037 89.47
ศึกษาธิการภาค 3 3,227 2,147 2,466 2,349 95.26
ศึกษาธิการภาค 4 1,295 714 585 516 88.21
ศึกษาธิการภาค 5 6,979 2,508 3,678 4,556 123.87
ศึกษาธิการภาค 6 1,587 1,127 460 450 97.83
ศึกษาธิการภาค 7 2,867 1,624 1,131 951 84.08
ศึกษาธิการภาค 8 2,955 1,841 1,139 1,097 96.31
ศึกษาธิการภาค 9 2,133 1,337 806 643 79.78
ศึกษาธิการภาค 10 2,989 1,561 1,555 1,514 97.36
ศึกษาธิการภาค 11 1,037 712 337 337 100.00
ศึกษาธิการภาค 12 1,986 862 1,120 1,021 91.16
ศึกษาธิการภาค 13 2,992 1,687 1,473 1,151 78.14
ศึกษาธิการภาค 14 2,069 618 1,464 1,623 110.86
ศึกษาธิการภาค 15 817 1,027 1,008 902 89.48
ศึกษาธิการภาค 16 2,472 1,467 1,008 977 96.92
ศึกษาธิการภาค 17 2,898 1,445 1,492 1,427 95.64
ศึกษาธิการภาค 18 3,863 2,619 1,762 1,629 92.45
รวม 50,181 27,750 24,660 23,844 96.69
กราฟแสดงร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
หน่วยงาน จำนวนครู/
ครูพี่เลี้ยง/
ครูปฐมวัย
ที่ทำการสอนระดับปฐมวัยทั้งหมด (คน)
จำนวนครู/
ครูพี่เลี้ยง/
ครูปฐมวัย
ที่จบวิชาเอกปฐมวัย
(คน)
จำนวนครู/
ครูพี่เลี้ยง/
ครูปฐมวัย
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย (คน)
จำนวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา
เพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คน คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 270 203 68 65 95.59
สำนักงานการศึกษาเอกชน 11,751 5,693 7,677 6,847 89.19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 30,543 17,076 12,569 13,210 105.10
สำนักงานการศึกษาพิเศษ 394 27 388 331 85.31
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 7,223 4,751 3,958 3,391 85.67
รวม 50,181 27,750 24,660 23,844 96.69