ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบการตรวจที่ 2

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คำชี้แจง
เป็นการพัฒนาครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยให้มีความรู้ ทักษะที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)
กราฟแสดงร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ครูปฐมวัยที่จบวิชาเอก 0
0%
ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอก 0
0%
ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกได้รับการพัฒนา 0
0%
ร้อยละของครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา 0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 299

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 301

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 302

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 303

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 299

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 301

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 302

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 303

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 299

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 301

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 302

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 303

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 299

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 301

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 302

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 303

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 299

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 301

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 302

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 303

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 299

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 300

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 301

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 302

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 303
หน่วยงาน จำนวนครู/
ครูพี่เลี้ยง/
ครูปฐมวัย
ที่ทำการสอนระดับปฐมวัยทั้งหมด (คน)
จำนวนครู/
ครูพี่เลี้ยง/
ครูปฐมวัย
ที่จบวิชาเอกปฐมวัย
(คน)
จำนวนครู/
ครูพี่เลี้ยง/
ครูปฐมวัย
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย (คน)
จำนวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา
เพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คน คิดเป็นร้อยละ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 309
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 310
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 311
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 312
0
0.00
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 309
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 310
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 311
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 312
0
0.00
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 309
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 310
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 311
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 312
0
0.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 309
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 310
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 311
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 312
0
0.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 309
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 310
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 311
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 312
0
0.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 309
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 310
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 311
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy051.php on line 312
0
0.00
รวม 0 0 0 0 0.00