ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 2

นโยบายที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

ตัวชี้วัดที่ 6.1 สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้

คำชี้แจง
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้ ตามประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)

Notice: Undefined variable: num_topic in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy061.php on line 124

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy061.php on line 124

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy061.php on line 124

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy061.php on line 124

Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy061.php on line 124

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy061.php on line 124
ประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค ระดับการปฏิบัติ (N=77)
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. มีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด 30
(38.96%)
23
(29.87%)
4
(5.19%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
2. มีการบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 29
(37.66%)
24
(31.17%)
4
(5.19%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
3. มีการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ศึกษาธิการ 30
(38.96%)
20
(25.97%)
7
(9.09%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
4. มีการนำแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ 32
(41.56%)
19
(24.68%)
6
(7.79%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
รวม 121 (39.29%)86 (27.92%)21 (6.82%)0 (0.00%)0 (0.00%)