ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 2

นโยบายที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

ตัวชี้วัดที่ 6.2 สัดส่วนการศึกษาในจังหวัดที่ได้จัดหลักสูตรการศึกษาแบบยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area - Based Education Management)

คำชี้แจง
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - Based Education Management)
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)

Notice: Undefined index: topic3 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy062.php on line 109

Notice: Undefined index: topic4 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy062.php on line 110

Notice: Undefined variable: num_topic in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy062.php on line 124

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy062.php on line 124

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy062.php on line 124

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy062.php on line 124

Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy062.php on line 124

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy062.php on line 124
ประเด็นการเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - Based Education Management) ระดับการปฏิบัติ (N=77)
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่ 29
(37.66%)
17
(22.08%)
8
(10.39%)
0
(0.00%)
1
(1.30%)
2. มีการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่ 27
(35.06%)
17
(22.08%)
9
(11.69%)
1
(1.30%)
1
(1.30%)
รวม 56 (36.36%)34 (22.08%)17 (11.04%)1 (0.65%)2 (1.30%)