ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined variable: provinceName in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 90

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด รอบการตรวจที่ 2

นโยบายที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

ตัวชี้วัดที่ 6.3 สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่

คำชี้แจง
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ ตามประเด็นการจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)

Notice: Undefined variable: num_topic in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy063.php on line 125

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy063.php on line 125

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy063.php on line 125

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy063.php on line 125

Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy063.php on line 125

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy063.php on line 125
ประเด็นการจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ ระดับการปฏิบัติ (N=77)
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 26
(33.77%)
18
(23.38%)
10
(12.99%)
1
(1.30%)
0
(0.00%)
2. มีการประมวลผลข้อมูลและจัดทำสาระสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาของจังหวัด 18
(23.38%)
25
(32.47%)
11
(14.29%)
1
(1.30%)
0
(0.00%)
3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการนำไปใช้ 17
(22.08%)
23
(29.87%)
11
(14.29%)
4
(5.19%)
0
(0.00%)
4. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการวางแผนการศึกษา 23
(29.87%)
17
(22.08%)
12
(15.58%)
2
(2.60%)
1
(1.30%)
รวม 84 (27.27%)83 (26.95%)44 (14.29%)8 (2.60%)1 (0.32%)